Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego

O projekcie


Projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w okresie01.09.2017r. – 31.12.2018r.

Cel realizacji projektu

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji 194 nauczycieli klas 1-3 z 59 publicznych szkół podstawowych z terenu 18 gmin wiejskich i wiejsko miejskich Podregionu Przemyskiego w zakresie nauczania programowania do 31.12.2018.

Grupę docelową projektu stanowią:

– 194 (193 kobiety) czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

– 30 (24 kobiety) pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek publicznych, pracowników publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) z terenu podregionu przemyskiego,

–  2504 (1396 kobiet) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Działania zaplanowane w ramach projektu:

– szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i

nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej

i pozostałych osób dorosłych w wymiarze 35 godzin,

– szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań)

– zajęcia w formie wyjazdowej,

– wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,

– doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania, a ponadto:

– umożliwi stworzenie popytu na internet oraz technologie informacyjno – komunikacyjne,

– wyposaży uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu

– wyposaży uczestników w umiejętności  bardziej zaawansowane (programowanie)

– stworzy trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w 59 szkołach podregionu rzeszowskiego.