Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim

O projekcie


„Cyfrowe GOK-i w podregionie rzeszowskim” (POPC.03.02.00-00-076/19) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat do 31.05.2021.

 

GRUPA DOCELOWA

 Grupę docelową projektu stanowią:

– 40 gminnych ośrodków kultury z minimum 25 gmin z obszaru objętego wsparciem (podregion rzeszowski)

– 48 pracowników gminnych ośrodków kultury biorących udział w projekcie ( w tym 40 kobiet)

– 384 osoby w wielu 10-18 lat (w tym 260 dziewcząt)

 

Przez gminny ośrodek kultury (GOK) rozumie się instytucje kultury prowadzone na szczeblu gminnym, wyłącznie takie jak ośrodki kultury, centra kultury, domy kultury i biblioteki działające w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493) oraz ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95).  W przypadku GOK, które prowadzą działalność również w formie podległych jej filii, świetlic, klubów, w projekcie uwzględniono wyłącznie udział głównej instytucji.

 

Podregion rzeszowski obejmuje następujące powiaty: kolbuszowski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, m. Rzeszów.

 

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU

 

  1. Szkolenia dla pracowników GOK w następujących obszarach tematycznych:

– dziennikarstwo online – mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje)

– bezpieczne zachowania w sieci – tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji

 

  1. Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej. Szkolenia te prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów zewnętrznych przy współudziale przeszkolonych wcześniej pracowników GOK.

 

  1. Szkolenia realizowane będą m.in. na sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu zakupionym w ramach projektu i przekazanym GOK-om (w sumie 160 laptopów) oraz ich pracownikom na cele edukacyjne (w sumie 48 laptopów).

 

  1. Przez cały okres realizacji szkoleń oraz 6-miesięcy po ich zakończeniu pracownikom GOK zostanie zapewniony dostęp do forum wymiany informacji i doświadczeń, opieki mentora, dostęp do materiałów szkoleniowych – w formie zdalnej na platformie udostępnionej przez Fundację VCC. Zadaniem mentora będzie zapewnienie doradztwa zorientowanego na odkrywanie i rozwijanie potencjału pracownika w zakresie tematycznym objętym szkoleniami.

 

  1. Działania promocyjne oraz upowszechniające rezultaty projektu (np. konferencja dla decydentów gminnych ośrodków kultury)

 

OPIS EFEKTÓW PROJEKTÓW

 Rezultatem będzie:

  1. Podniesienie kompetencji cyfrowych u min 90% pracowników GOK uczestniczących w projekcie.
  2. Rozwinięcie kompetencji cyfrowych u min. 80% dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie.
  3. Stworzenie trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia i animowania aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie 40 gminnych instytucji kultury z 25 gmin do 31.05.2021 roku
  4. Wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej w 25 gminach, która będzie mogła liczniej i częściej uczestniczyć w oferowanych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez 40 gminnych samorządowych jednostki kultury.

Rezultaty zostaną osiągnięte do 31.05.2021r.

Poprzez zapewnienie laptopów z systemem operacyjnym umożliwiającym korzystanie z oprogramowania wykorzystywanego w toku szkolenia, z wersją elektroniczną materiałów dydaktycznych, zapewnienie pomocy dydaktycznych dla szkół oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego dla pracowników GOK również po zakończeniu zajęć, zostanie utrzymana trwałość projektu i zostanie osiągnięty zaplanowany efekt realizacji projektu – trwała zmiana w zakresie aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.

 

 INFORMACJA O ŹRÓDLE FINANSOWANIA PROJEKTU

 Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa: III. „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Instytucją Pośredniczącą w realizacji Programu Polska Cyfrowa jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl) – jest to więc instytucja, która rozdysponowuje środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i z którą Fundacja VCC podpisała umowę na realizację projektu.

 

Więcej o instytucjach biorących udział w programie Polska Cyfrowa można przeczytać tutaj: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/instytucje/instytucje-realizujace-program/

 

Można również zweryfikować Fundację VCC w rozstrzygnięciu konkursów na realizację projektów w poszczególnych podregionach kraju (klasyfikacja obszarów NUTS) na stronie: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-iii-os/dzialanie-3-2/nabor-wnioskow-popc-3-2-piaty-konkurs/wyniki