Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu suwalskiego

O projekcie


Projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu suwalskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Cel realizacji projektu

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji 186 nauczycieli klas 1-3 z 53 publicznych szkół podstawowych z terenu 26 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich podregionu suwalskiego w zakresie nauczania programowania do 31.12.2019.

Grupę docelową projektu stanowią:

– 186 (177 kobiet) czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;

– 30 (25 kobiet) pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek publicznych, pracowników publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) z terenu podregionu suwalskiego;

–  2547 (1250 kobiet) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej;

Działania zaplanowane w ramach projektu:

– szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i

nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej

i pozostałych osób dorosłych w wymiarze 35 godzin,

– szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów w wymiarze 28 godzin (14 dwugodzinnych spotkań),

– grupowe zajęcia w formie wyjazdowej w wymiarze 2 godzin,

– wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,

– doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania, a ponadto:

– umożliwi stworzenie popytu na internet oraz technologie informacyjno – komunikacyjne;

– wyposaży uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu

– wyposaży uczestników w umiejętności bardziej zaawansowane (programowanie)

– stworzy trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w 53 szkołach podregionu suwalskiego.