Fundacja VCC

Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego

O projekcie


Projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją „Wschodni Klaster Innowacji”.

 

Cel realizacji projektu

 

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji 252 nauczycieli klas 1-3 z 57 publicznych szkół podstawowych z terenu 23 gmin wiejskich i wiejsko miejskich podregionu lubelskiego w zakresie nauczania programowania do 31.12.2018.

 

Grupę docelową projektu stanowią:

 

– 252 (250 kobiet) czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;

– 30 (24 kobiety) pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek publicznych, pracowników publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) z terenu podregionu lubelskiego;

–  2444 (1333 kobiety) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej;

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

 

– szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i

nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej

i pozostałych osób dorosłych w wymiarze 35 godzin,

– szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań),

– zajęcia w formie wyjazdowej,

– wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,

– doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

 

Efekty projektu:

 

Realizacja projektu przyczyni się podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania, a ponadto:

– umożliwi stworzenie popytu na internet oraz technologie informacyjno – komunikacyjne;

– wyposaży uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu

– wyposaży uczestników w umiejętności bardziej zaawansowane (programowanie)

– stworzy trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w 57 szkołach podregionu lubelskiego.


Font Resize